Školní poradenské pracoviště

V týmu školního poradenského pracoviště působí školní psycholožka, která zástává zároveň funkci výchovné poradkyně, speciální pedagožka a školní metodička pevence. Poradenský tým působí na škole v rámci projektu "Vytvoření poradenského pracoviště" podpořeného Evangelickou církví v Porýní (EKiR).
 

Školní psycholožka, výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Nováková

tel. 272 761 609, linka 34.

Poradenské hodiny:

 • Po: 9:00 - 10:30
 • Pá: 10:00 - 11:30
 • další dle domluvy

Co je náplní poradny?

 • Sledování a vedení studentů se specifickými poruchami učení,
 • pomoc a vedení při integraci zdravotně postižených studentů,
 • individuální přístup k studentům s nadprůměrnými studijními výsledky a event. individuální studijní plán se zaměřením na přípravu na VŠ (na vlastní žádost),
 • řešení výchovných problémů studentů a navrhování výchovných opatření v součinnosti se školním řádem a metodickým pokynem MŠ k prevenci záškoláctví a negativních sociálně patologických jevů,
 • pomoc při řešení osobních problémů,
 • analýza příčin opakující se nadměrné absence omluvené i neomluvené s následným vyvozením důsledků (výchovný pohovor se studentem, pohovor se zákonnými zástupci studenta, hlášení na sociální zprávu, policii),
 • spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci studenta,
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami,
 • spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí.

Studenti mohou poradnu navštívit ve vymezených časech sami a dobrovolně nebo na doporučení třídního učitele a pedagogické rady budou k pohovoru vyzvání.

Poradnu mohou navštívit také rodiče studentů po předchozím objednání za účelem řešení problémů souvisících se svým dítětem.

 

Školní speciální pedagožka Mgr. Jana Biňovcová

tel: 272 761 609 l. 33

Poradenské hodiny:

 • Pá: 10:00 - 11:00

Seastavuje spolu s třídním učitelem a školní psycholožkou IVP na základě doporučení a posudku PPP.

 

Školní metodička prevence Mgr. Ivana Mrázková

tel.: 272 761 609, linka 33

Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole.

Minimální preventivní program

 

Sociální pedagožka Bc. Jana Bednářová

tel.: 272 761 609, linka 27

 

V případě potřeby jsou studenti posílání do poradny, se kterou naše škola úzce spolupracuje a kde je nutno se předem objednat na doporučení psychologa,výchovného poradce:

Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56/260, Praha 10

PhDr. Galina Jarolímková

tel: 224 914 191

V případě, že student navštěvuje delší dobu jiné poradenské zařízení, naše škola s ním naváže spolupráci. Studenti, kteří se hlásí na naši školu a navštěvují pedagogicko - psychologickou poradnu nebo trpí nějakým zdravotním postižením (tělesným, psychickým, smyslovým), by měli ve vlastním zájmu přinést lékařské vyjádření již k přijímacím zkouškám, kde toto bude bráno v úvahu. V případě zatajení informací, které by mohly být v rozporu se zaměřením naší školy a profilem absolventa, z toho budou vyvozeny patřičné důsledky.

 

Joomla templates by a4joomla