Aktuální projekty

Podpora a rozvoj žáků, studentů a pedagodů Evangelické akademie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006496

Od 1. 9. 2017 naše škola realizuje projekt Podpora a rozvoj žáků, studentů a pedagogů na Evangelické akademii v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní růst pedagogů směřující ke zlepšení kvality vzdělávání na Evangelické akademii, na podporu žáků a studentů školy.

Projekt bude ukončen 31. 8. 2019.

 http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

 Školní poradenské pracoviště EA Praha 2016 - 2017

Projekt podpořený zahraničním partnerem Evangelickou církví v Porýní (EKiR) 2016/17

Výchovné a studijní působení na EA se vyznačuje individuálním přístupem ze strany všech pedagogů. Právě individuální přístup založený na důvěře, empatii a toleranci je jedním z nejsilnějších nosných prvků ve výchovných a psychologických podpůrných intervencích školy.

Široký záběr péče školy o jednotlivé žáky a studenty vyžaduje, aby se na její realizaci podílel tým odborníků, kteří budou k dispozici pro řešení jejich problémů a zároveň pracoval s celým třídním kolektivem s cílem zaměřit se na osobní rozvoj všech žáků a studentů.

V týmu školního poradenského pracoviště působí školní psycholožka, která zároveň zastává funkci výchovné poradkyně, speciální pedagožka a školní metodička prevence.Poradenský tým, působí na škole v rámci projektu „Vytvoření poradenského pracoviště“ podpořeného zahraničním partnerem Evangelickou církví v Porýní (EKiR).

 

Ukončené projekty

Místa a lidé v našem světě 2016

Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016

Projekt je primárně určen žákům 2. ročníku (ve školním roce 2016/17 3. ročník) střední školy a žákům dálkové formy studia. Předpokládaný přínos projektu škola vnímá hlavně v podpoře občanského smýšlení v demokratické společnosti (dodržování zákonů, přijímání odpovědnosti, samostatnosti a iniciativy v občanské společnosti) a dále pak v uvědomění si vlastní kulturní, národní a osobnostní identity a tolerantnímu přístupu k identitě ostatních lidí.

Finanční gramotnost jako prevence zadlužení u žáků a studentů Evangelické akademie Praha 2016

Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy; magistrát hl. m. Prahy

Hlavním cílem projektu je proškolit ve finanční gramotnosti naše žáky a studenty, čímž docílíme většího povědomí v otázce finanční gramotnosti u nich samotných, ale předpokládáme i širší dopad. Cílovou skupinou projektu jsou primárně žáci a studenti EA Praha. Jako přidanou hodnotu je třeba uvést počty klientů našich žáků a studentů, kteří se již v praxi pohybují (zejména dálková forma studia) nebo do praxe po škole nastoupí.

Odborná spolupráce mezi Evangelickou akademií Praha a Diakonií Sachsen 2016

Projekt podpořen Nadačním fondem Cesta ke vzdělání, Magistrát hlavního města Prahy

Cílem projektu je prohloubení spolupráce se zařízeními sociální práce v Diakonii sachsen v Drážďanech a seznámení studentů i pedagogů s nejnovějšími programy v sociální oblasti v zahraničí.

 

Joomla templates by a4joomla