Aktuální projekty

Školní poradenské pracoviště EA Praha 2016 - 2017

Projekt podpořený zahraničním partnerem Evangelickou církví v Porýní (EKiR) 2016/17

Výchovné a studijní působení na EA se vyznačuje individuálním přístupem ze strany všech pedagogů. Právě individuální přístup založený na důvěře, empatii a toleranci je jedním z nejsilnějších nosných prvků ve výchovných a psychologických podpůrných intervencích školy.

Široký záběr péče školy o jednotlivé žáky a studenty vyžaduje, aby se na její realizaci podílel tým odborníků, kteří budou k dispozici pro řešení jejich problémů a zároveň pracoval s celým třídním kolektivem s cílem zaměřit se na osobní rozvoj všech žáků a studentů.

V týmu školního poradenského pracoviště působí školní psycholožka, která zároveň zastává funkci výchovné poradkyně, speciální pedagožka a školní metodička prevence.Poradenský tým, působí na škole v rámci projektu „Vytvoření poradenského pracoviště“ podpořeného zahraničním partnerem Evangelickou církví v Porýní (EKiR).

Místa a lidé v našem světě 2016

Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016

Projekt je primárně určen žákům 2. ročníku (ve školním roce 2016/17 3. ročník) střední školy a žákům dálkové formy studia. Předpokládaný přínos projektu škola vnímá hlavně v podpoře občanského smýšlení v demokratické společnosti (dodržování zákonů, přijímání odpovědnosti, samostatnosti a iniciativy v občanské společnosti) a dále pak v uvědomění si vlastní kulturní, národní a osobnostní identity a tolerantnímu přístupu k identitě ostatních lidí.

V první fázi projektu se studenti zaměří na hledání a poznávání kořenů svého místa bydliště, regionu a celé ČR v kontextu Evropy. Pokusí se zmapovat své nejbližší životní okolí. Výstupem bude krátká počítačová prezentace Moje místo paměti, která bude obsahovat řadu fotografií. Od svého místa se studenti postupně vydají po regionu, celé ČR i mimo hranice naší země. V plánu je návštěva významných míst naší historie – v Praze, na území ČR a v zahraničí (Rakousko, Německo).

Ve druhé fázi bude projektový cíl zaměřen na osoby a osobnosti. Studenti budou pátrat v rodinné historii, zalidní svá místa a naváží kontakty. Součástí projektu budou živá setkání formou diskuzí a přednášek, která si budou studenti organizovat sami. Projekt bude zakončen na vánoční slavnosti, kde budou vystaveny informační panely. Druhým výstupem bude seminární práce Rodinné příběhy.

Finanční gramotnost jako prevence zadlužení u žáků a studentů Evangelické akademie Praha 2016

Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy; magistrát hl. m. Prahy

Hlavním cílem projektu je proškolit ve finanční gramotnosti naše žáky a studenty, čímž docílíme většího povědomí v otázce finanční gramotnosti u nich samotných, ale předpokládáme i širší dopad. Cílovou skupinou projektu jsou primárně žáci a studenti EA Praha. Jako přidanou hodnotu je třeba uvést počty klientů našich žáků a studentů, kteří se již v praxi pohybují (zejména dálková forma studia) nebo do praxe po škole nastoupí.

Odborná spolupráce mezi Evangelickou akademií Praha a Diakonií Sachsen 2016

Projekt podpořen Nadačním fondem Cesta ke vzdělání, Magistrát hlavního města Prahy

Cílem projektu je prohloubení spolupráce se zařízeními sociální práce v Diakonii sachsen v Drážďanech a seznámení studentů i pedagogů s nejnovějšími programy v sociální oblasti v zahraničí.

Žáci 4. ročníku pedagogického lycea vyjedou na dvoudenní stáž do Drážďan, kde se seznámí se systémem sociální práce v Sasku. Navštíví různá diakonická a státní zařízení, která pracují s ohroženou mládeží, seznámíse s aktivitami a inkluzivními prázdninovými projekty partnerské organizace LandesjugendpfarramtDresden (Zemský církevní úřad pro mládež), zúčastní se přednášek o nejnovějších aktivitách diakonie v sociální oblasti – např. mobilní práce s dětmi ve vyloučených lokalitách, které reagují na nové a rostoucí problémy v sociální oblasti.

Joomla templates by a4joomla